Recykling palet drewnianych

Konieczność poddawania palet drewnianych i innych opakowań transportowych procedurze recyklingu wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów. Zużyte palety klasyfikuje się jako odpad o kodzie 15 01 03 (Opakowania z drewna).

Działalność gospodarcza w zakresie recyklingu palet podlega konieczności uzyskania stosownego zezwolenia. Co więcej, konieczne jest również pozwolenia na użytkowanie w tym celu obiektu, w jakim prowadzona jest działalność recyklingowa.

Odzysk palet drewnianych

Procedura odzysku palet drewnianych polega na ich demontażu oraz naprawie. Pierwszym krokiem jest sklasyfikowanie dostarczonych odpadów i ocena ich stopnia zużycia. O ile paleta zachowuje swoje właściwości i parametry może być sklasyfikowana do powtórnego wykorzystania bez naprawy. W pozostałych przypadkach zakres uszkodzeń wpływa na podjęcie decyzji o jej zdemontowaniu i utylizacji lub naprawie. W przypadku demontażu paleta jest rozdzielana na części drewniane i metalowe, które trafiają do odpowiednich pojemników.

Obowiązki firmy recyklingowej

Firma wykonująca działalność w zakresie odzysku opakowań drewnianych jest zobowiązana do wystawiania kart przekazania odpadów, których jest wytwórcą oraz ich ewidencjonowania. W szczególności są to dokumenty potwierdzające przekazanie odpadu KPO oraz odzysku i recyklingu DPO i DPR.